กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นายสกล  มาบุญธรรม

กศ.ม.

หัวหน้ากลุ่มสาระฯ 

085-7495678

นางปนัดดา  ศรีสะอาด

กศ.ม.

รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ/หัวหน้าสาขาภาษาตะวันตก/

หัวหน้างานโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม AFS

091-0604665 

นายณรัฐ  จันทจร

ศศ.บ. , กศ.ม.

รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ 

081-0529608

 

นางสาวเสาวนีย์  สีหาอินทร์

ศษ.บ.

หัวหน้าสาขาภาษาตะวันออก

086-3783426

 

นางสุชิดา  สาตารม

กศ.บ. , กศ.ม.

ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

089-8621514

นางสาวสิริแพรว  คงสบาย

อ.บ.

097-3089718

 

นางเรไร  สุปัญบุตร

ค.บ.(เกียรตินิยมอันดับ 2) , กศ.ม.

ผู้จัดการศูนย์ ERIC

089-7110385

นางดัชนี  จันทจร

ศศ.บ. , กศ.ม.

082-8516212

นางสาวธนิษฐา  ชนะบุญ

ศษ.บ.

085-0024410

นางจิรฉัตร  เกี่ยสุวรรณศิลป์

ค.บ.

085-1741864

นางสาวลดาวรรณ  สุทธิสินธุ์

กศ.บ. , กศ.ม.

หัวหน้าศูนย์วิชาการ

084-4181076 , 081-0558319

นางสาวจินตนา  โทนไทย

กศ.บ. , กศ.ม.

086-2400880

 

นายสุเมธ  เทียงดาห์

กศ.บ.

หัวหน้างานเครือข่ายผู้ปกครอง

087-0201892

นางสาววิชุตา  ไลออน

ค.บ. , ศศ.บ. , กศ.ม.

098-2872663

นางสาวสุกัญญา  ขันหนองจอก

ศศ.ม.

086-4032817

นางจิตรานันท์  นนจันทร์

ค.บ.

083-6637775

นางสาวสายสมร  ทองก้านเหลือง

ศศ.บ. , กศ.ม.

081-7298657

นางสาวกุลขวัญ  โอษะคลัง

ศ.บ.

085-9271684

นางบุษราภรณ์  ชาวทอง

ค.บ.

061-6155893

นางสาวชนิดา  ยศพล

กศ.บ.

088-5831881

 

นางนิตย์รดี  สารจันทร์

ศศ.บ.

หัวหน้างานยานพาหนะ

089-0650217

นายอภิเดช  พันธ์แซง

กศ.บ.

หัวหน้าระดับ ม.3

081-0496890

นายศุภฤกษ์  ทัศน์เจริญ

ค.ม.

หัวหน้าระดับ ม.5

087-4264889

นางวิลาวัณย์ ภูสมศรี

กศ.บ.

เจ้าหน้าที่การเงิน

094-0059193

นางสาวณฐมน  ธนกนกนนทณ์

ศศ.บ.

086-3724154

 

นางสาววรรณภา  พงษ์ซื่อ

ศศ.บ.

086-3712022

นางสาวรัตนาภรณ์  ศรีโยหะ

ศศ.บ.

091-0581999

นางนภาพร  หลี่

ศศ.บ.

091-0525105

นายชฎิล  แฝงยงค์

ค.บ.

093-3298801

นางสาวจันทมรี  ไปหนี้

ค.บ.

088-4702923

นางสาวสิรินันทา  สุนทรศิลป์

ศศ.บ.

080-0060667

นางเอื้อมพร  ทัศน์เริญ

ศศ.บ.

089-7099864

นางสาวธารทิพย์  พานเพ๊ชร

ค.บ.

094-4696794

     

ปฏิทินกิจกรรม

July 2018
S M T W T F S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

Facebook Fan Page

สถิติผู้เข้าชม

219312
วันนี้วันนี้411
เมื่อวานนี้เมื่อวานนี้1396
สัปดาห์นี้สัปดาห์นี้3484
เดือนนี้เดือนนี้25440
รวมทั้งสิ้นรวมทั้งสิ้น219312