กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

 

นายดุสิต  วรวัฒนธรรม

กศ.บ. , ศศ.ม.

หัวหน้ากลุ่มสาระฯ

092-3241919

นางสุธิดา  จำปาเกตุ

กศ.บ. , กศ.ม.

รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ

094-5198642

นางประสพพร  อันบุรี

ค.ม.

รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ

083-1431797

นางสาววิระวรรณ  เจริญศักดิ์

กศ.บ. , กศ.ม.

รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ

089-6233326

 

นางรัตนา  บุญทานัง

ศษ.ม.

หัวหน้าอาคาร 2

086-0083518

 

 

นายชาติชาย  พุดลา

กศ.บ.

087-5577761

 

 

นางปิยนาฎ  มาคิน

ค.บ. , กศ.ม.

หัวหน้างานโครงการ EBE /

หัวหน้างานสภานักเรียน

081-8714753 

นางจริยา  พิพิศจันทร์

ศษ.บ. , วท.ม.

หัวหน้างานห้องเรียนพิเศษ ม.ปลาย

085-0011399

ดร.อรอนงค์  เดชโยธิน

กศ.ม. , ปร.ด

หัวหน้างานอนามัยโรงเรียน

085-6099449 

นางสะอาด  หามนตรี

กศ.บ. , ศษ.ม.

089-8412822

 

นางสาวรัชนียา  ศรีรักษา

ค.บ. , กศ.ม.

090-8537424

นายสุทัศน์  วีระกิตตินันทน์

ศษ.บ.

085-4652168

นางธัญภา  คณาศรี

ค.บ.

063-8910581

นางปิยกุล  จันทเขตต์

ค.บ.

086-0870791

 

 

นางจุไรรัตน์  ธนยั่งยืน

ค.บ. , ศศ.ม.

หัวหน้างานโรงเรียนมาตรฐานสากล

095-6992774 

นายสถาพร  ภูผาใจ

ศษ.ม.

087-9470360

(ลาศึกษาต่อ)

ดร.ศิริพรรณ  ศิริบุญนาม

กศ.ม. , ปร.ด.

หัวหน้างานสะเต็มศึกษา

089-6194870 

 

นางวิรัญญา  ทุมวัน

ค.บ. , กศ.ม.

หัวหน้าระดับ ม.6

081-0552454

นางกุลวรรณ  สวนแก้ว

ศษ.บ. , กศ.ม.

087-4235458

 

นางสาวบัวพันธ์  ดงตะใน

วท.บ.

เจ้าหน้าที่การเงิน

087-9172532 , 098-4799513

นางภัทรียา  ชายศรี

ค.บ.

087-9549014

 

 

นางสาวภัทรภร  ภาวะหาญ

ค.บ. , ค.ม.

093-5436322

นายวิระชัย  สนธิละ

ค.บ. , กศ.ม.

098-5658365

 

นายณพงศพล  เครื่องพาที

ศษ.บ.

084-6031344

นายไตรภูมิ  ผาไธสง

วท.บ. , วท.ม.

084-3926511 

นางสาวดารวรรณ  โสภาศรี

ค.บ.

093-4658130

นางสาวกุลธิดา  คำทุม

วท.บ. , ศษ.ม.

096-0739291

นางสาวพัชรี  จันหาญ

วท.บ. , ศษ.ม.

094-2801519

นางพัชราภรณ์  ทองปาน

วท.บ. , ศษ.ม.

092-4820646

นางสาวดารานิล  นิรงบุตร

วท.บ. , ศษ.ม.

081-0512040

 

นายธนชัย  แสนวิชา

ค.บ.

081-7695118

 

 
       

ปฏิทินกิจกรรม

October 2019
S M T W T F S
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

Facebook Fan Page

สถิติผู้เข้าชม

1162948
วันนี้วันนี้2798
เมื่อวานนี้เมื่อวานนี้3378
สัปดาห์นี้สัปดาห์นี้2798
เดือนนี้เดือนนี้47009
รวมทั้งสิ้นรวมทั้งสิ้น1162948